Международный Фонетический Алфавит

International Phonetic Alphabet

 

Международный фонетический алфавит английского языка.Vowels

Long sounds

ɒ

Tom, god, dog

ɔ:

Horn, more

ʌ

Bug, dug

ɑ:

dark, car

ʊ

book

u:

pool, moon

ə

Teacher, sofa (almost any UNstressed vowel sound)

3:

Turkey, turn

æ

Sam, ham, man

 

 

e

Pen, ten

 

 

ɪ

Tin, bin

Lean, mean

 

 

 

Diphthongs

 

e I

Break, sake

 

e ə

Bear, rare

 

ɔ I

Boy, toy, ploy

 

a I

Tie, my, eye, I

 

a ʊ

Brown, bow

 

ə ʊ

Moan, toe

 

I ə

Beer, peer, fear, ear,

 

ʊə

Cure, pure /kjʊə/

 

Consonants

b

bad, lab

r

red, try

d

did, lady

s

sun, miss

f

find, if, BUT of / ə V/

ʃ

she, crash

g

give, flag

t

tea, getting

h

how, hello

check, church

j

yes, yellow

θ

think, both

k

cat, back

ð

this, mother

l

leg, little

v

voice, five

m

man, lemon

w

wet, window

n

no, ten

z

zoo, lazy, houses

ŋ

sing, finger, going /gə ʊŋ/

ʒ

pleasure, vision

p

pet, map

just, large